تعبیر خواب طلا - معنی دیدن طلا در خواب چیست؟

به گزارش مجله گذر عمر، تعبیر خواب طلا بیانگر تمامی چیزهای ارزشمند زندگی شما در بیداری است. با تعبیر خواب طلا خریدن، پیدا کردن طلا در خواب، دیدن طلا در خواب برای زن یا دختر مجرد و... همراهتان هستیم.

تعبیر خواب طلا - معنی دیدن طلا در خواب چیست؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می شود که معمولا روانشناسان برای حل مسائل روحی به بررسی خواب ها می پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله خبرنگاران با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

دیدن طلا در خواب از رویاهایی است که بیشتر، زنان با آن درگیر هستند. خواب هایی با مضامینی همچون انگشتر طلا، النگو، گردنبند و ...دیده می شوند که در برخی موارد می تواند هشدار و یا نشانه ای باشد. به طور کلی معبرین غربی طلا را نمادی از همه چیزهای ارزشمند و گرانبهای زندگی فرد بیننده خواب می دانند. با تعبیر خواب طلا همراه ما باشید.

در صورتی که مطالعه قسمت خاصی از این مطلب مد نظر شماست، با انتخاب عناوین ارائه شده در فهرست زیر، به موضوع مورد نظر خود برسید:
 • تعبیر خواب طلا
 • تعبیر خواب پیدا کردن طلا
 • تعبیر خواب سکه طلا
 • تعبیر دیدن طلا در خواب زن
 • تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد
 • تعبیر خواب طلا برای زن باردار
 • تعبیر خواب طلای شکسته

تعبیر خواب طلا

محمدبن سیرین گوید:

 • اگر ببینی طلا به دست آورده ای یا کسی به تو داده است، مال و اموال خود را از دست می دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه مورد خشم کسی قرار می گیری.

جابر مغربی گوید:

 • اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده است، عزت و جاه به دست می آوری.
 • اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، با مرد دروغگویی سر و کار پیدا می کنی.

دانیال نبی (ع): اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می باشد، بخت و اقبال و بهره مندی تو بهتر می شود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می بری، مال زیادی به دست می آوری. اگر ببینی طلا می خوری، به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می کنی.

لوک اویتنهاو می گوید: طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش

یونگ می گوید: رویا و دیدن طلا در خواب ممکن است نمادی از ثروت مالی و اشیا ارزشمند فیزیکی باشد البته این رویا می تواند از جنبه منفی اشاره ای به حرص و طمع نیز داشته باشد. ارزش های درونی و تمام چیز های ارزشمند زندگیتان به صورت طلا در خواب دیده می شوند.

تعبیر خواب پیدا کردن طلا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.

لوک اویتنهاو پیدا کردن طلا در خواب را به دریافت ارث مرتبط می داند. او همچنین جستجوی طلا در دل خاک را نشانه ای از خوشبختی دانسته که به ناگاه به شما روی خواهد آورد.

آنلی بیتون می گوید:

 • پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.
 • اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید.
 • یافتن رگه ای طلا در خواب، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن است که می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

تعبیر خواب سکه طلا

مطیعی تهرانی: داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده اش را راضی می کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.

یونگ دیدن سکه در خواب را به تغییراتی درونی که منجر به رشد روحی و معنوی می گردند تعبیر کرده است که به صورت سکه های طلا در خواب خود را نشان می دهند.

تعبیر دیدن طلا در خواب زن

به طور کلی بیشتر معبرین اسلامی دیدن طلا در خواب را برای زنان خوب و دیدن آن را برای مردان به بدی عنوان کرده اند.

ابن سیرین تعبیر طلا برای زن ها را خوب و پسندیده دانسته و دیدن آن برای مردها را غرامت، تاوان و غم و اندوه می داند.

جابر مغربی تعبیر طلا برای زن ها را خوب و تعبیر آن را برای مردها بد عنوان کرده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن طلا در خواب برای زنان نیکو است و برای مردان رنج و اندوه به همراه دارد.

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

به تعبیر برخی معبرین غربی:

 • اگر دختر مجردی در خواب دید که طلا می خرد، نشان دهنده آن است که ازدواج او نزدیک است.
 • اگر دختری مجرد در خواب خود مشاهده کرد که طلایی را به عنوان هدیه دریافت می کند، بدان معناست که به زودی خبری خوب دریافت خواهد کرد.
 • دیدن گم کردن طلا در خواب برای دختر مجرد به منزله شنیدن خبری بد برای اوست.
 • اگر دختر مجرد در خواب دید که گردبندی طلا به گردن می کند بدان معناست که با مردی خوب ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب طلا برای زن باردار

به تعبیر معبرین غربی:

 • تعبیر دریافت طلا در خواب برای زن باردار بدین تعبیر است که دختری زیبا به دنیا خواهد آورد.
 • تعبیر خواب نگه داشتن جواهر و سنگ های قیمتی در دست نیز برای زن باردار نشان دهنده به دنیا آوردن دختر است.

تعبیر خواب طلا خریدن

به تعبیر معبرین غربی تعبیر خواب خرید طلا می تواند نشان دهنده شانس شما در آینده نزدیک باشد. خریدن طلا در خواب همچنین می تواند به این مساله اشاره داشته باشد که شما به طور کلی در کلیه کار هایی که انجام می دهید شانس می آورید و هیچ نگرانی بابت انجام آن ندارید.

تعبیر خواب طلای شکسته

در رابطه با دیدن طلای شکسته در خواب، برخی از معبرین غربی تعابیری را برای دیدن النگو، دستبند و گردنبند شکسته عنوان کرده اند.

النگوی شکسته: اگر در خواب خود النگوی شکسته ای را دیدید، این رویا به یک مشکل یا چالش ذهنی اشاره دارد که لازم است آن را در زندگی خود حل کنید. شما احتیاج دارید تا قبل از آنکه تصمیم نهایی بگیرید دوباره فکر کنید.

دستبند شکسته: دیدن دستبند شکسته در خواب نشان دهنده خواست ها و آرزوهایتان است که می خواهید در آینده بدان دست یابید. شما انرژی زیادی را در این راه صرف می کنید و حتی خود را برای رسیدن به آنچه می خواهید به خطر می اندازید.

گردنبند شکسته: تعبیر خواب گردنبند شکسته نشان دهنده فقدان ارتباط شما با افراد و محیط اطرافتان است. دوستی در تلاش است که شما را از تصمیم بدی که در ذهن دارید باز دارد. شما در حال بروز داردن خشم و نگرانی فروخورده خود هستید. شما در حال حاضر این احساس را دارید که آرزوها و رویاهایتان نقش بر آب شده است.

تعبیر خواب ذوب کردن طلا

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی طلا می گدازی و ذوب می کنی، بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

لوک اویتنهاو می گوید: طلا را آب کردن: آسایش مادی

تعبیر خواب امانت دادن طلا

نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاک است و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است.

مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد

تعبیر خواب طلا فروش

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

تعبیر خواب هدیه دریافت طلا

آنلی بیتون می گوید: اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

لوک اویتنهاو: طلا هدیه دریافت: شرمساری

در ادامه بخشی از تفسیر کارل گوستا یونگ درباره دیدن طلا در خواب را می خوانیم:

یونگ می گوید:

 • این رویا می تواند هشداری در رابطه با عدم استفاده شما از منابع درونیتان باشد.
 • از دیدگاهی دیگر طلا سمبل معنویت، روشنایی و یا نفس عالی شماست.
 • استعدادی پنهان و یا چیزی ارزشمند در خود کشف کرده اید و یا حتی در مقطع زمانی خاصی ارزش چیزی یا فردی که در کنارتان است را درک کرده اید، همه این موارد می توانند عامل دیدن طلا در خواب باشند.
 • دفن کردن طلا در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید چیزی در مورد خودتان را مخفی کنید.

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

www.dreamscloud.com

منبع: setare.com
انتشار: 17 اسفند 1399 بروزرسانی: 17 اسفند 1399 گردآورنده: dlgozar.ir شناسه مطلب: 523

به "تعبیر خواب طلا - معنی دیدن طلا در خواب چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب طلا - معنی دیدن طلا در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید